نمایش مطلب

سیم کارت رند چیست

سیم کارت رند چیست

معرفی انواع سیم کارت رند خاص

سیم کارت پله ای: خطوطی هستند که به صورت پلکانی تغییر میکند  که به 3 دسته پله ای از اول - پله ای از آخر و 3 پله تقسیم میشوند.

مثال: پله ای از اول: 94  28  138  0912

مثال: پله ای از آخر: 24  94  138  0912

مثال: 3 پله: 98  28  138  0912

سیم کارت تاریخ تولدی : خطوطی هستند که به صورت تاریخ تولدی از اول و آخر و کلی قرار میگیرند.

مثال: تاریخ تولدی از اول: 247  1350  0912

مثال: تاریخ تولدی از آخر: 1350  247  0912

مثال: تاریخ تولدی کلی: 20   3  1370  0912

سیم کارت هزاری: خظوظی هستند که به دو دسته هزاری از اول و آخر تقسیم میشوند.

مثال: هزاری از اول: 357  3800  0912

مثال: هزاری از آخر: 3800  357  0912

سیم کارت ترازویی: به خطوطی گفته میشوند که از ابتدا و انتها مانند کفه ترازو با یکدیگر برابرند.

مثال: 113  8  113  0912

سیم کارت حروفی: به خطوطی گفته میشود که اعداد آن به صورت شغل . اسم و... قرار میگیرند.

مثال:  0912VEKALAT

سیم کارت رند ترتیبی: به خطوطی گفته میشود که اعداد به ترتبیب پشت هم قرار میگیرند که به دو دسته ترتیبی از اول و ترتیبی از آخر تقسیم میشوند.

مثال: ترتیبی از اول: 821  4567  0912

مثال: ترتیبی از آخر: 4567  594  0912

سیم کارت ده دهی: خطوطی هستند که به صورت 10 تا 10 تا تغییرکرده که به 3دسته ده دهی از اول و آخر و 3دهی تقسیم میگردد.

مثال: ده دهی از اول: 45  10  230  0912

مثال: ده دهی از آخر: 30  40  254  0912

مثال: خط 3 دهی: 30  50  290  0912

سیم کارت آینه ای: خطوطی هستند که اعداد به صورت  قرینه یکدیگر قرار میگیرند که به دو دسته آینه ای از اول و آینه ای از آخر تقسیم میشوند.

مثال: آینه ای از اول: 222  76  67  0912

مثال: آینه ای از آخر: 67  76  222  0912

سیم کارت رند تکرار پیش شماره: خطوطی هستند که پیش شماره کل شهر های ایران و اپراتور های دیگر در آنها تکرار میشوند که به 2 دسته تکرار پیش شماره از اول و آخر تقسیم میگردد.

مثال: تکرار پیش شماره از اول: 374  0917  0912

مثال: تکرار پیش شماره از آخر: 0935  176  0912


برچسب ها :