قیمت جدید هزینه نگهداری تلفن ثابت

قیمت جدید هزینه نگهداری  تلفن ثابت
قیمت جدید هزینه نگهداری تلفن ثابت

قیمت جدید هزینه نگهداری تلفن ثابت

مدیرکل شرکت ارتباطات و مخابرات ایران گفت: طبق ابلاغیه جدید مصوب شده ستاد تنظیم بازار، با اختصاص مدت قابل توجهی مکالمه رایگان با مدت زمان های ماهانه در مکالمه تلفن ثابت در طرح منطقی شدن هزینه ها، به نفع مشترکان است. به گزارش اداره کل ارتباطات و شرکت مخابرات ایران، محمدرضا بیدخام ضمن مزایای طرح اخذ حداقل هزینه نگهداری از مشتریان گفت در این طرح برای مشترکان شهر تهران با پرداخت مبلغ ۲۰هزارتومان، ۴ هزار و۴۴۴دقیقه مکالمه رایگان شهری بالغ بر ۷۲ ساعت در طول یک ماه، و مشترکان مراکز استان ها با پرداخت مبلغ ۱۵ هزار تومان، ۳هزار و ۳۳۳ دقیقه مکالمه رایگان و برای مشترکان دیگر شهرستان ها، با پرداخت مبلغ ۱۰هزار تومان، مبلغ ۲هزار و۶۶۶ تومان مکالمه رایگان اختصاص می یابد.

او افزود: هدف اصلی از این طرح، اخذ حداقل نگهداری برای تلفن های بدون کارکرد است که با عدالت ارتباطی تیز همخوانی دارد، یعنی به صورت میانگین ماهانه ۲۵ هزار تومان هزینه نگهداری خط است و اکثریت مشتریان با استفاده از این طرح قبوض ماهانه زیر ۲۰ هزار تومان خواهند داشت.طبق گفته مهندس بیدخام هزینه نگهداری یک خط تلفن ثابت برای مخابرات حدود ۲۰ تا۲۵ هزار تومان است. در صورتی که مشترکان ماهانه ۶ هزار و ۴۰۰ تومان پرداخت می‌کنند واین تفاوت با توجه به تعداد مشترکان ضرر زیادی را به مخابرات تحمیل می‌کند. امسال باتوجه به افزایش حقوق، حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰میلیارد تومان به هزینه‌های مخابرات اضافه شده است.

مهندس بیدخام در همین مورد خاطرنشان کرد: با ترمیم تعرفه های مخابراتی ، مطالبات قانونی همه ذینفعان با یک فرایند منطقی قابل انجام است.وی گفت : ثابت ماندن تعرفه ها در ۱۲ سال گذشته علی رغم تورم های چند ۱۰۰٪ در تمام بخش ها از چالش‌ های اصلی مخابرات است که سبب شده تا منابع مورد نیاز برای توسعه این بخش به سختی صورت گیرد.بنابراین منتظر ابلاغ مصوبه جدید تلفن ثابت توسط وزارت ارتباطات هستیم تا بخشی از مشکلات حوزه مخابراتی کشور مرتفع شود.

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل مخابرات ایران گفت: ابلاغیه جدید مصوب شده ستاد تنظیم بازار، با اختصاص میزان قابل توجهی مکالمه رایگان با مدت زمان های مشخص در مکالمه تلفن ثابت و طرح منطقی شدن هزینه ها، به نفع مشتریان است.به گزارش اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، محمدرضا بیدخام ضمن تشریح مزایای طرح اخذ حداقل هزینه نگهداری از مشتریان گفت: در این طرح برای مشتریان تهرانی با پرداخت مبلغ ۲۰هزارتومان، ۴ هزار و۴۴۴ دقیقه مکالمه رایگان شهری بالغ بر ۷۲ ساعت در طول یک ماه، مشتریان مراکز استان ها با پرداخت مبلغ ۱۵ هزار تومان، ۳هزار و ۳۳۳ دقیقه مکالمه رایگان و برای مشتریان دیگر شهرستان ها، با پرداخت مبلغ ۱۰هزار تومان، مبلغ ۲هزار و۶۶۶ تومان مکالمه رایگان اختصاص می یابد.

وی افزود: هدف اصلی از این طرح، اخذ حداقل نگهداری برای تلفن های بدون کارکرد است که با عدالت ارتباطی تیز همخوانی دارد، یعنی به صورت میانگین ماهانه ۲۵ هزار تومان هزینه نگهداری خط است و اکثریت مشتریان با استفاده از این طرح قبوض ماهانه زیر ۲۰ هزار تومان خواهند داشت.

 طبق گفته مهندس بید خام  هزینه نگهداری یک خط تلفن ثابت برای مخابرات حدود ۲۰ تا ۲۵ هزار تومان است.در صورتی که مشترکان ماهانه ۶ هزار و ۴۰۰ تومان پرداخت می‌کنند واین تفاوت با توجه به تعداد مشترکان ضرر زیادی را به مخابرات تحمیل می‌کند. امسال باتوجه به افزایش حقوق، حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰میلیارد تومان به هزینه‌های مخابرات اضافه شده است.

مهندس بیدخام در همین مورد خاطرنشان کرد: با ترمیم تعرفه های مخابراتی ، مطالبات قانونی همه ذینفعان با یک فرایند منطقی قابل انجام است.

او گفت : ثابت ماندن تعرفه ها در ۱۲ سال گذشته علی رغم تورم های چندصددرصدی در تمام بخش ها،از چالش‌ها ی اصلی مخابرات است که سبب شده تا منابع مورد نیاز برای توسعه این بخش به سختی صورت گیرد.بنابراین منتظر ابلاغ مصوبه جدید تلفن ثابت توسط وزارت ارتباطات هستیم تا بخشی از مشکلات حوزه مخابراتی کشور مرتفع شود.

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل مخابرات ایران گفت:طبق ابلاغیه جدید مصوب شده ستاد تنظیم بازار، با اختصاص میزان قابل توجهی مکالمه رایگان با مدت زمان های مشخص در مکالمه تلفن ثابت و طرح منطقی شدن هزینه ها، به نفع مشتریان است.به گزارش اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، محمدرضا بیدخام ضمن تشریح مزایای طرح اخذ حداقل هزینه نگهداری از مشتریان گفت: در این طرح برای مشتریان تهرانی با پرداخت مبلغ ۲۰هزارتومان، ۴ هزار و۴۴۴دقیقه مکالمه رایگان شهری بالغ بر ۷۲ ساعت در طول یک ماه، مشتریان مراکز استان ها با پرداخت مبلغ ۱۵ هزار تومان، ۳هزار و ۳۳۳ دقیقه مکالمه رایگان و برای مشتریان دیگر شهرستان ها، با پرداخت مبلغ ۱۰هزار تومان، مبلغ ۲هزار و۶۶۶ تومان مکالمه رایگان اختصاص می یابد.

وی افزود: هدف اصلی از این طرح، اخذ حداقل نگهداری برای تلفن های بدون کارکرد است که با عدالت ارتباطی نیز همخوانی دارد، یعنی به صورت میانگین ماهانه ۲۵ هزار تومان هزینه نگهداری خط است و اکثریت مشتریان با استفاده از این طرح قبوض ماهانه زیر ۲۰ هزار تومان خواهند داشت.

بر اساس این گزارش طبق گفته مهندس بیدخام هزینه نگهداری یک خط تلفن ثابت برای مخابرات حدود ۲۰ تا۲۵ هزار تومان است.در صورتی که مشترکان ماهانه ۶ هزار و ۴۰۰ تومان پرداخت می‌کنند واین تفاوت با توجه به تعداد مشترکان ضرر زیادی را به مخابرات تحمیل می‌کند. امسال باتوجه به افزایش حقوق، حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰میلیارد تومان به هزینه ‌های مخابرات اضافه شده است. مهندس بیدخام در همین مورد خاطرنشان کرد: با ترمیم تعرفه های مخابراتی ، مطالبات قانونی همه ذینفعان با یک فرایند منطقی قابل انجام است.

وی گفت : ثابت ماندن تعرفه ها در ۱۲ سال گذشته علی رغم تورم های چند ۱۰۰٪ در تمام بخش ها از چالش‌ های اصلی مخابرات است که سبب شده تا منابع مورد نیاز برای توسعه این بخش به سختی صورت گیرد.بنابراین منتظر ابلاغ مصوبه جدید تلفن ثابت توسط وزارت ارتباطات هستیم تا بخشی از مشکلات حوزه مخابراتی کشور مرتفع شود.