نمایش مطلب

اختلال درسیستم همراه اول

بعد از گذشت حدود 2 ماه سیستم های همراه اول دچار مشکل میباشد

مشکلات آن اعم از پرداخت ها-قطع  نشدن سرویسها-دریافت بدهی های گذشته -ثبت سیم کارت گلچین و.... میباشد که امیدواریم این شرکت بزرگ بزودی تمامی مشکلات را برطرف کرده 

و به حالت سابق باز گردد به گفته مدیران این شرکت زمانی که به روز رسانی ها تمام شود قابلیت های جدیدی به این سیستم اضافه خواهد شد.

سیم کارت همراه اول-اینترنت همراه اول-سیم کارتهای دایمی و اعتباری همراه اول