نمایش مطلب

قطع سراسری تلگرام در ایران

لحظاتی پیش تلگرام در کل ایران بصورت سراسری قطع شد

1397/01/09

باید منتظر بود تا دلیل این اتفاق مشخص شود که معلوم شود توسط ایران فیلتر شده است یا این قطعی به دلیل نقص فنی سرورهای تلگرام بوده است