نمایش مطلب

استعلام مشخصات سیم کارت ها و مالکانشان

آذری جهرمی در جمع خبر نگاران با لحنی عصبانی گفت بیجا میکنند اپراتورها مشخصات مشترکان سیم کارت را در اختیار شرکت های تبلیغاتی قرار میدهند

و حتی خود اپراتورها حق ندارند مشخصات مشترکان را نگاه کنند و اگر کسی این کار را انجام داد آسان نگذرید زیرا که اینان به حریم شخصی شما هم وارد میشوند

و ذکر کرد بازرسانی به استانهای مختلف فرستاده هست لذا دیده شده آقایی که مدیر مسئول بخشی است نبوده و گفته اند ایشان دانشگاه هستند آذری جهرمی همچنین

گفت اینها باید همان دانشگاه بروند و نیازی به ادامه کار ندارند.