نمایش مطلب

مزایده سیم کارت

از یکسال پیش اپراتورهای مختلف اقدام به حراج شماره های رند در قالب مزایده کرده اند که این امر بخاطر قیمت گذاری اشتباه باعث گرانی سیم کارت در بازار شده است 

و چیزی که دقیقا فروشندگان سیم کارت را متعجب کرده است جدا از قیمت گذاری اشتباه نوع رند کردن این خطوط توسط اپراتورها و خرید رقابتی آن نزد مشترکان شده است

برای مثال شماره ای که از نظر خود اپراتورها رند نبوده و قبلا به راحتی واگذار میکرده در حال حاضر به شکل خاصی این شماره را مینویسند و آن شماره را رند جلوه میدهند

و بسیار جالب است که برای خرید این شماره در صف می ایستند حال آنکه مشابه همان شماره با قیمتی بسیار پایین تر در بازار موجود میباشد

و مشترکانی که این شماره ها را میخرند بعد برنده شدن و پرداخت مبلغ آن به اپراتورها می خواهند آن شماره را در بازار بفروشند و متاسفانه خریداری برای ایندسته از شماره ها

پیدا نمیکنند.