نمایش مطلب

سند زدن سیم کارت بدون حضور مالک

از آنجایی که بسیاری از دارندگان سیم کارت های دائمی و اعتباری اپراتور های مختلف در زمان خرید سیم کارت هایشان نسبت به تغییر نام سیم کارت خود اقدام نکرده اند مشاهده میشود عده ای زیاد از مشترکان سیم کارت های فعالی دارند که یا صاحبان قبلی آنها فوت کرده یا مهاجرت کرده و دیگر این دسته از مشترکان هیچ دسترسی به مالکان ندارند برای تغییر نام که سند سیم کارت بنام خودشان صادر شود حال اینکه این عزیزان از دریافت خدماتی چون ریز مکالمه-تعویض سیم کارت-قطع یا وصل سیم کارت و....محروم هستند

شرکت ایرانسل به مشترکانی که سیم کارت فعال را در دست دارند فرمی رو برای پر کردن ارائه میدهند و به این ترتیب سند خط را به نام دارنده سیم کارت انتقال میدهد حال اگر کسی مدعی آن سیم کارت شود مالک جدید باید خط را بنام مالک قبلی برگرداند

در همین خصوص شرکت همراه اول طرحی را ارائه کرده است بنام نقل و انتقال بهره بردار که دارندگان سیم کارت میتوانند به مراکز تلفن ثابت مراجعه کنند و فرمی را پر کنند برای درخواست تغییر نام

لذا تعداد بسیاری از خطوط هستند که در سیستم مخابرات دارای مشکل نداشتن کارت ملی یا ثبت اشتباهی مشخصات یا فوت شدن مالک آن خط در سیستم ثبت شده است و اگر سیم کارتی جزو این دسته از خطوط باشد برایشان کار انتقال سند را انجام میدهند و اگر ثبت نباشد باید در خواست خود را ثبت نمایند تا از طرف مخابرات استعلامهای لازم اجرا شود