نمایش مطلب

حدودا يك ميليون سيم كارت قطع شد

طي اخطارهاي مكرر همراه اول دال براينكه خطوطي كه مشخصات كامل در زمان خريداري ثبت نكرده اند بايد مراجعه كنند براي اصلاح مشخصات در سيستم

ولي باز هم تعدادي سيم كارت كه حدود چهار ميليون ميتواند باشد دچار قطع يكطرفه و بعد از آن قطع دوطرفه و سلب امتياز آن سيمكارتهارا در پي خواهد داشت