نمایش مطلب

قبلا شنيده شده بود كه در اذر ماه سال ٩٥ از سيمكارتهاي ٠٩٩٩ بصورت مجازي استفاده ميشود ولي تاكنون خبر جديدي ازين رويداد كه جدي باشد بگوش نميرسد